ประชาธิปไตยแผนใหม่  
 
               เกิดขึ้นจากผลของการต่อสู้ดิ้นรนของชนชั้นคนงานร่วมกับพันธมิตรของเขา      อันได้แก่
ประชาชนส่วนใหญ่ ทั้งนี้ เนื่องจากการขยายปริมณฑลของการกดขี่ขูดรีดของเหล่านายทุนแห่งประเทศ
จักรวรรดินิยมเข้าไปสู่ประเทศที่ล้าหลัง ทำให้ประชาชนของประเทศที่ปริมณฑลการขูดรีดของนายทุน
แห่งจักรวรรดินิยมครอบคลุมไปถึงต้องประสบกับความยากจนค่นแค้นอย่างแสนสาหัสเป็นทวีคูณ บรรดา
นายทุนที่หากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแห่งประเทศเหล่านั้น ต้องประสบกับความย่อยยับหรือความล้มละ
ลายตามฐานานุรูปของแต่ละนายทุน เช่น ผู้ประกอบการอิสระต้องเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวกลายเป็นคน
งานไป นายทุนกลางกลายเป็นผู้ประกอบการอิสระ หรือนายทุนชาติกลายเป็นนายทุนกลางหรือล้มละลาย
ไปเลย นายทุนแต่เพียงสองกลุ่มเท่านั้นที่ดำรงอยู่ได้ด้วยความก้าวหน้าในท่ามกลางวิกฤติกาลเช่นนี้ นั่น
คือนายทุนนายหน้า ซึ่งเป็นสมุนของนายทุนจักรวรรดินิยม และนายทุนขุนนางอันเป็นอภิสิทธิ์ชน
               จากการต่อสู้ของประชาชนในประเทศซึ่งมีชนชั้นคนงานเป็นผู้นำ โดยยึดกุมทฤษฎีลัทธิมาร์ก
และลัทธิเลนิน แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ และด้วยความสนับสนุนของชาวกสิกร ผู้ประกอบการอิสระ นายทุน
กลาง นายทุนชาติ และผู้นิยมประชาธิปไตยทั่วไป ได้ทำให้ระบอบประชาธิปไตยกฎุมพีหรือประชาธิปไตย
เจ้าสมบัติในประเทศนั้นพังทลายลง พร้อมกับการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยแผนใหม่หรือเผด็จการชน
ชั้นกรรมาชีพขึ้นมาแทนหมายถึงอาศัยอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคนส่วนใหญ่เผด็จการต่อคนส่วนน้อย
คือพวกปฏิกิริยาและความคิดนายทุน อุดมคติของรัฐประชาธิปไตยแผนใหม่ คือ "เอกราช, ประชาธิปไตย,
สันติภาพและอยู่ดีกินดี"
               ระบอบประชาธิปไตยแผนใหม่ไม่ได้ทำลายกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล   ในปัจจัยและเครื่องมือการ
ผลิต แต่หากทำลายระบบการกดขี่ขูดรีด อันทารุณเหี้ยมโหดลงเสีย ดังนั้น พวกนายทุนนายหน้า นายทุน
ขุนนางและนายทุนผูกขาดจักรวรรดินิยมตลอดจนนักกดขี่ขูดรีดทั้งหลาย จึงถูกทำลายและกำจัดลงอย่าง
หมดสิ้นและพร้อมกันนั้น รัฐก็ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการอิสระนายทุนกลาง นายทุนชาติ
และนายทุนเอกชนอื่น ๆ ที่หากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อดำเนินกิจการของเขาต่อไป เพื่อประโยชน์
แก่การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งแก่สังคมและแก่ส่วนตัวเขาเอง และพร้อมกับที่รัฐได้ให้ความช่วยเหลืออย่าง
จริงจังต่อเศรษฐกิจสหกรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการโดยประชาชน   ให้มีโอกาสแผ่ขยายออกไป
อย่างกว้างขวางมากที่สุด
               เศรษฐกิจทุกรูปแบบในระบอบประชาธิปไตยแผนใหม่ ไม่ใช่อยู่ในลักษณะที่ว่า   "มือใครยาว
สาวได้สาวเอา" ดังเช่นเศรษฐกิจในระบอบประชาธิปไตยกฎุมพีหรือประชาธิปไตยเจ้าสมบัติ ดังนั้นเราจะ
เห็นได้ว่าถึงแม้ว่าระบอบประชาธิปไตยแผนใหม่     จะยังเคารพในกรรมสิทธิ์ส่วนเอกชนในเครื่องมือและ
ปัจจัยการผลิตก็ตาม แต่ทว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็มีโอกาสเข้ามามีส่วนกุมอำนาจในทางเศรษฐกิจมากขึ้น
เช่น การเศรษฐกิจดำเนินโดยรัฐ   (ประชาชน)   เศรษฐกิจสหกรณ์   และชาวนาที่ไม่มีที่นาของตัวเองทำ
ก็ได้รับการแจกจ่ายที่ดิน และความช่วยเหลือในเครื่องอุปกรณ์การผลิตจากรัฐ     และโดยประการสำคัญ
ประชาชนจะไม่ถูกขูดรีดอย่างเหี้ยมโหดอีกต่อไป    และความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของสังคมก็นับวันแต่จะหด
หายไปเพราะการเศรษฐกิจได้ถูกกระจายไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่แล้ว
               สำหรับทุนต่างประเทศนั้น รัฐในระบอบประชาธิปไตยแผนใหม่ ไม่ขัดขวางที่จะให้ดำเนินการ
แต่ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงและต้องเคารพอธิปไตยของประเทศประชาธิปไตยแผนใหม่นั้น
ด้วย ทุนต่างประเทศนั้นยังเป็นสิ่งจำเป็นระยะหนึ่งสำหรับประเทศล้าหลัง   เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในระ
บอบประชาธิปไตยแผนใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ระบบสังคมนิยมหรือประชาธิปไตยของปวงชนต่อไป
               ในเรื่องสวัสดิภาพของสังคม รัฐประชาธิปไตยแผนใหม่ถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญเป็นประการ
แรกที่รัฐจะต้องให้แก่ประชาชน กล่าวคือ ทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายจักต้องได้รับความคุ้มครองดูแลจากรัฐ
คือต้องให้มีที่อยู่ ที่กิน ต้องมีงานทำ เจ็บไข้ต้องมีโรงพยาบาลรักษา ออกจากงานแล้วมีเบี้ยเลี้ยงชีพ
คนพิการต้องได้รับการเลี้ยงดูในสถานที่พิเศษ ให้การศึกษาและประกอบกิจเพื่อสังคมตามความสามารถ
 
  back  
home | political | about us | contact me | link
Copy Right 2003 By suchest11@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com