การมีส่วนร่วมในทางการเมือง
การมีส่วนร่วมในทางการเมือง (Political Participation) เป็นกิจกรรม
ของประชาชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกดดันหรือโน้มน้าวให้รัฐบาลผู้นำ
ผู้กำหนดนโยบาย ผู้มีอำนาจหรืออิทธิพลต่อทุกกระบวนการทางการ
เมืองการปกครอง มีความเห็นหรือตัดสินใจ รวมถึงการเลือกผู้นำ ให้
ตรงกับความต้องการของประชาชน
       นักรัฐศาสตร์หลายท่านได้ศึกษาความหมายของการมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองไว้ ดังนี้
       ไมยรอน ไวยเนอร์ (Myron Weiner)  ได้รวบรวมความหมาย
ของ  การมีส่วนร่วม   ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือการกระทำทางการเมืองใน
กรณีต่าง ๆ ไว้ ๑๐ กรณี ดังนี้
        กรณี ที่ ๑ การกระทำเพื่อสนับสนุนหรือเรียกร้องกับผู้นำของรัฐ
บาล ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและเผด็จการก็ได้ เช่น
 
  การชุมนุมคัดค้านหรือสนับสนุนการกระทำของรัฐบาล การออกเสียงประชามติ หรือการวัดมติมหาชน หรือการทำโพล
  (Pole) ที่แสดงให้เห็นว่า เป็นความเห็นของมหาชน อันจะมีผลต่อการคัดค้านหรือสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล และสร้าง
  ความชอบธรรมให้แก่รัฐบาล
      กรณีที่ ๒ ความพยายามที่จะสร้างผลกระทบต่อการดำเนินการของรัฐบาลหรือการเลือกผู้นำรัฐบาล เช่น การที่สื่อและ
  ประชาชนแสดงความเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลหรือปรับคณะรัฐมนตรี
      กรณีที่ ๓ การกระทำของพลเมืองของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การออกเสียงเลือกตั้ง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
  การร่วมชุมนุมแลพการยื่นข้อเรียกร้องในเรื่อง ๆ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
      กรณีที่ ๔ การมีส่วนร่วมโดยการมีตัวแทน (Representation) ซึ่งประชาชนต้องออกเสียงเลือกตั้งตั้งตัวผู้แทนทำหน้า
  ที่แทนตน ตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน เห็นว่าเป็นการมีส่วนร่วมกรณีหนึ่ง แต่ระบอบประชาธิปไตยโดยตรงเห็น
  ว่า การมีตัวแทนไม่ใช่การมีส่วนร่วม
      กรณีที่ ๕ การกระทำอันแสดงถึงความรู้สึกแปลกปลอม (Alienation) ที่ทำให้ขาดความสนใจและขาดการกระทำได้
  ซึ่งการไม่กระทำที่มาจากความรู้สึกแปลกปลอมนั้น อาจก่อให้เกิดผลทางการเมืองตามมา แต่ต้องพิจารณาให้ได้ว่าการไม่
  กระทำอันใดเกิดจากความรู้สึกแปลกปลอมเป็นการมีส่วนร่วม และการไม่กระทำในกรณีอื่น ๆ ไม่เป็นการมีส่วนร่วม
      กรณีที่ ๖ การกระทำที่แสดงถึงความตื่นตัวทางการเมืองทั้งที่ตื่นตัวทางการเมืองมาก และตื่นตัวทางการเมืองน้อยด้วย
  เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ผู้ที่ไม่ไปลงคะแนนเสียง แต่ก็ชอบวิพากษ์วิจารณ์หรือถก
  เถียงเรื่องการบ้านการเมืองกับเพื่อนบ้านหรือผู้ที่แสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรือผู้ที่สนใจข่าวสารทางการเมืองผ่าน
  สื่อต่าง ๆ
      กรณีที่ ๗ การมีส่วนร่วมในทางการเมืองเป็นการกระทำทางการเมืองทั้งที่มีความต่อเนื่องและเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึง
  การกระทำทางการเมืองที่ใช้ความรุนแรงด้วย เช่น การสมัครรับเลือกตั้ง การติดตามข่าวสารทางการเมือง การก่อการจรา
  จลสร้างความวุ่นวาย หรือการก่ออาชญากรรมทางการเมือง เป็นต้น
      กรณีที่ ๘ การกระทำที่ประสงค์จะมีอิทธิพลต่อผู้นำทางการเมืองและการมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการและดำเนินการของ
  ข้าราชการได้ด้วย
      กรณีที่ ๙ การมีส่วนร่วมมิใช่การดำเนินการที่มีผลกระทบต่อการเมืองในระดับชาติเท่านั้น   แต่เป็นกิจกรรมทางการ
  เมืองที่มีผลกระทบต่อการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
      กรณีที่ ๑๐ การปฏิบัติทางการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจต่างกันได้ตามกาล เวลา และสถานที่ เช่น วันหนึ่งอาจนับว่าเป็น
  การมีส่วนร่วมในทางการเมือง แต่อีกวันหนึ่งอาจจะไม่เป็น หรือในพื้นที่หนึ่งอาจถือไม่เป็นก็ได้
      จากความหมายของ "การมีส่วนร่วมในทางการเมือง" (Political Participation) ดังกล่านนั้น ไมยรอน ไวยเนอร์
  (Myron Weiner) ได้สรุปความหมายหรือให้คำนิยามว่า "การมีส่วนร่วมในทางการเมือง" (Political Participation)
  ไว้กว้าง แต่มีความชัดเจนว่า "การมีส่วนร่วมในทางการเมือง" (Political Participation) หมายถึงการกระทำใด ๆ ก็ตาม
  ที่เกิดขึ้นโดยความเต็มใจ ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือต่อเนื่องกันจะใช้วิธีที่
  ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อผลในการที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐ หรือต่อการบริ
  หารงานของรัฐ หรือต่อการเลือกผู้นำทางการเมืองของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติก็ตาม
      นอกจากนั้น ยังมีนักรัฐศาสตร์อีก ๒ ท่าน คือ   นอร์แมน เอช นี   และ   ซิดนีย์ เวอร์บา  (Norman H. Nie and
  Sidny Verba) ได้ให้นิยามว่า "การมีส่วนร่วมในทางการเมือง" (Political Participation)   หมายถึง  กิจกรรมทาง
  กฎหมายของพลเมืองที่มีจุดมุ่งหมายที่จะมีอิทธิพลในการเลือกกำหนดบุคคลในวงการรัฐบาล หรือกดดันรัฐบาลให้กระทำ
  ตามที่พลเมืองผู้นั้นหรือกลุ่มนั้นต้องการ
      ตามความหมายของคำว่า "การมีส่วนร่วมในทางการเมือง" ดังกล่าวจะเห็นว่า มีความขัดแย้งกัน โดยความหมายของ
  ไมยรอน ไวยเนอร์ (Myron Weiner) นั้น การมีส่วนร่วมในทางการเมืองไม่จำเป็นต้องเป็นการกระทำที่ถูกกฎหมายเท่า
  นั้น อาจจะเป็นการกระทำเพื่อมีส่วนร่วมในทางการเมืองที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้แต่ในความหมายของ นอร์แมน
  เอช นี และซิดนีย์ เวอร์บา (Norman H. Nie and Sidny Verba) การมีส่วนร่วมในทางการเมืองนั้นต้องเป็นกิจกรรม
  ทางการเมืองตามทีกฎหมายกำหนด
      จากการที่กล่าวมาแล้วนั้น สรุปนิยามความหมายของ "การมีส่วนร่วมในทางการเมือง" ได้ว่า หมายถึง การที่ประชาชน
  เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมทางการเมือง เพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายของรัฐ หรือผู้นำรัฐบาลรวมทั้งกดดันให้
  รัฐบาลกระทำตามความประสงค์ของตนหรือกลุ่มของตน และโดยที่การมีส่วนร่วมในทางการเมืองเป็นเครื่องชี้วัด
  พัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของแต่ละประเทศ การมีส่วนร่วมในทางการเมืองก็ควรที่จะเป็นการมีส่วน
  ร่วมในทางการเมืองตามที่กฎหมายกำหนด   ดังนั้น    ประเทศที่มีพัฒนาการทางการเมืองการปกครองในระบอบ
  ประชาธิปไตยอยู่ในระดับที่ดีแล้ว ก็มักจะกำหนดให้ประชาชนในทุกระดับมีสิทธิส่วนร่วมในทางการเมืองตามกฎหมาย
  ที่มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในทุกมิติของกระบวนการทางการเมือง
 
  top
 
 
home | political | about us | contact me | link
Copy Right 2003 By suchest11@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com