รัฐประศาสนศาสตร์
ความรู้เชิงวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งในรูปเอกสารตำรา สื่อประเภทต่าง ๆ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียดการเรียนการสอนรัฐประศาสนาศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ แนะนำสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ
http://www.thaipublicad.com


Thai Topic
มีเนื้อหาทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อให้คนไทยร่วมใจสร้างสรรค์สาระให้สังคมไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
http://www.thaitopic.com/


การเมืองการปกครอง
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย ความหมายของการเมือง ธรรมชาติของการเมือง จริยธรรมทางการเมือง ประเภทของลัทธิการเมือง การปกครอง ความหมายของการปกครอง เครื่องมือที่ใช้ในการปกครอง หลักในการปกครอง หลักการแบ่งอำนาจการปกครอง สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
http://www.geocities.com/paisan071/


คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย
เพื่อสร้างการตรวจสอบทางการเมืองในภาคประชาชน เผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตยทางตรง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสนับสนุนการเคลื่อนไหวขององค์กรชาวบ้าน
http://www.thaidemocracy.org


ต่อต้านสงครามกับอิรัก
ข้อมูลเกี่ยวกับอิรัก การเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามกับอิรัก เหตุผลต่อต้านสงครามกับอิรัก รายงานเหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวรอบโลก และรวบรวมรายชื่อองค์กรรณรงค์ต่อต้านสงคราม
http://www.widebase.net/peace


ศูนย์ข้อมูลนิเวศวิทยาการเมือง
ข่าวสาร, ความเคลื่อนไหว, ปรัชญา และนโยบาย ของ "พรรคกรีน" ทั่วโลก พร้อมทั้งเว็บบอร์ดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเมืองสีเขียวในสังคมไทย
http://www.greenmovement.net


ศูนย์ศึกษานโยบายระหว่างประเทศ
ความรู้ในด้านการต่างประเทศ นโยบายระหว่างประเทศ รวบรวมหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ
http://www.tu.ac.th/org/polsci/cips/


สถาบันการพัฒนาพื้นฐาน
เครือข่ายเรียนรู้ชุมชนและท้องถิ่นไทย ข้อมูลสำหรับการพัฒนาชุมชนและเมือง
http://www.grassrootsthai.net/


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน นโยบาย วิธีการอนุรักษ์พลังงาน ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพลังงาน
แจ้งราคาน้ำมันวันนี้แยกตามบริษัท รายละเอียดราคาขายปลีก ณ สภานีบริการเป็นรายอำเภอทั่วประเทศ ข่าวสารเกี่ยวพลังงานไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า รวมลิงค์เว็บไซต์เกี่ยวกับพลังงาน หน่วยงานราชการไทย
http://www.eppo.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยทั้งหมดตั้งแต่ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประชากร การขนส่ง
การปกครอง ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทย ตลอดจนพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ไทย เครื่องราช พระราชกรณียกิจ ข่าวเหตุการณ์ประจำวัน
http://www.thaimain.org/


กรมวิเทศสหการ
รับผิดชอบการบริหารงานด้านประสานงานทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลต่างประเทศ
http://www.thaigov.go.th/dtec.htm


ศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติของจังหวัดจังหวัดต่างๆ สถิติจำแนกตามสาขา มีข้อมูลเพิ่มเติมถึง ปี 2542 และข้อมูลใหม่ 2543
http://www.nso.go.th/provweb/cwdweb/index.htm


สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานภายในสำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี ข้อมูลประวัติ อำนาจหน้าที่ แผนภูมิโครงสร้าง ผลการดำเนินงาน มาตรฐาน P.S.O.
http://www.psothailand.com


สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แจ้งข่าวสารจากทำเนียบรัฐบาล ข่าวการประชุม วาระงานประจำทำเนียบ ให้ข้อมูลเกี่ยวรัฐบาลชุดปัจจุบัน ประวัตินายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน รายนามคณะรัฐมนตรี และแจ้งข่าวสารอื่นๆ
http://www.spokesman.go.th/


สำนักงบประมาณ
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ สรุปสาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประมาณการรายรับ การจัดสรร และการคลัง
http://www.bb.go.th/


สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร คณะกรรมการวินิจฉัยด้านต่างๆ ถามตอบปัญหาด้านข้อมูลข่าวสาร และอื่นๆ
http://www.oic.thaigov.go.th/


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
รายละเอียดต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รวมถึงการสอบแข่งขันชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศ และการสอบ ก.พ ข้อมูลนักเรียนในต่างประเทศ
http://www.ocsc.go.th/

กฎหมาย
ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ถามตอบปัญหากฎหมาย
http://thailaw.f2g.net


บริษัท เมืองกฎหมาย จำกัด
รับจดทะเบียน ปิดงบดุล และกฎหมาย จัดตั้งบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน เลิกกิจการ รับทำบัญชี ปิดงบดุล ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ปรึกษากฎหมายฟรี ทนายความ นิติกรรม-สัญญา ฟ้องร้องต่อสู้คดีอาญา แพ่ง เร่งรัดหนี้สินจดเครื่องหมายการค้า และขอใบอนุญาตทำงาน จับกุมคดีเช็ค ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
http://www.citylawthai.com


Advance Adjusting Associates
บริการปรึกษาทางด้านกฏหมาย คดีความด้วยทนายความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา และมีบริการรายงานเกี่ยวกับเครดิต ติดตามทวงหนี้สินต่างๆ
http://www.aaacoth.com/


Anek & Asscociates Co., Ltd.
สำนักงานกฎหมาย ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การค้า การลงทุน สัญญา งานทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา
http://www.aneklaw.com


ILO Real Estate Co., Ltd.
บริษัทรับว่าความทางด้านอสังหาริมทรัพย์ และรับปรึกษาคดีทางด้านธุรกิจ
http://www.phuket-realestate-law.com/


Legal & Business Associates
สำนักงานกฎหมาย รับว่าความ ดำเนินงานทางด้านกฎหมายทุกประเภท อาทิ ทำวีซ่า ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จัดตั้งบริษัทและทำสัญญาประเภทต่าง ๆ
http://www.chiangmailegal.com


Lewmanomont Int Law Office
บริษัทสำนักงานกฏหมาย ให้บริการกฏหมายทั่วไป เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ บรรษัท ภาษี การลงทุน การเงิน กฏหมายต่างประเทศ ธุรกิจอินเทอร์เน็ต และ กฏหมายอีคอมเมิร์ช
http://www.lewmanomont.com


M.J.E. Enterprises
รับปรึกษาด้านกฏหมาย การทำวีซ่า และการแปลเอกสาร
http://www.mje.com/


Siam Premier International Law Office Limited
สำนักงานกฏหมาย ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย
http://www.siamlaw.co.th/


Thaiwa้h
บริษัทบริการให้คำแนะนำ และปรึกษาทางด้านกฏหมายและบัญชี จดทะเบียนทางธุรกิจทั่วประเทศ
http://www.geocities.com/thaiwah_services


Thaiwah Global Service and Marketing Co., Ltd.
บริษัทไทยวา บริการให้คำแนะนำ และปรึกษาทางด้านกฏหมาย และบัญชี การยื่นขอวีซ่า และใบอนุญาติทำงานสำหรับคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย จดทะเบียนทางธุรกิจ เช่น การจัดตั้งบริษัท และเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า จัดทำประกันสังคมและกฏหมายแรงงาน การยื่นภาษี และเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ
http://visa-workpermit.all-artsandcrafts.com


The Knight Group Legal Services Co., Ltd.
สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ รับว่าความ ดำเนินการทางด้านกฎหมาย บริการปรึกษากฎหมายทั่วไป และกฎหมายระหว่างประเทศ บริการซื้อขายให้เช่า บ้าน ที่ดิน และบริการเว็บบอร์ดถาม-ตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย
http://www.chiangmailawyer.com


Tilleke & Gibbins
สำนักงานทนายความ ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย
http://www.tillekeandgibbins.com


afterBrain.com
รับจัดทำสัญญาทุกประเภท โดยคณะทนายความทางด้านกฎหมาย
http://www.afterbrain.com


กรุงเทพฯ นักสืบ
รับสืบสวนค้นคว้าหาความจริงในเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ ด้านส่วนตัว ด้านการเมือง และด้านอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าระบุ โดยให้คำปรึกษาและให้บริการสืบสวนทั้งในและต่างประเทศ
http://www.bangkokdetective.com


คอมเมอร์เชียล อินเทลลิเจนซ์
สำนักงานกฏหมายและที่ปรึกษาคอมเมอร์เชียล อินเทลลิเจนซ์ รับปรึกษาปัญหากฏหมาย ว่าความ ติดตามหนี้สิ้น มีสาขาในหลายประเทศ
http://www.commercial-intelligence.net


เชียงใหม่ ลอร์
นำเสนอข้อมูลในทางกฎหมายและบริการทางกฏหมายในจังหวัดเชียงใหม่
http://www.geocities.com/chiangmailaw2001/


ทนายความ กาฬสินธุ์
สำนักงาน ประสงค์และเพื่อนทนายความ รับปรึกษาเรื่องกฎหมาย พร้อมรวมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
http://www.geocities.com/kalasinlawyer


ทำเนียบสำนักงานทนายความและบัญชี
ค้นหาทำเนียบสำนักงานทนายความและบัญฃีทั่วประเทศ แยกตามจังหวัดและอำเภอ และบริการให้เพิ่มสำนักงานทนายความ
http://www.thailandlaw9.com/lawyer.asp


ที่ปรึกษากฏหมายสากลจำกัด ประเทศไทย
สำนักงานทนายความ และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
http://www.ilct.co.th


ไทยโนตารี่ดอทคอม
บริษัทที่ปรึกษากฏหมายและบัญชี การยื่นขอวีซ่า และใบอนุญาติทำงาน จัดตั้งบริษัท และทะเบียนธุรกิจ แปลเอกสารทั่วไปรวมทั้งเอกสารทางธุรกิจและเอกสารราชการ
http://www.thainotary.com


นิติโลกทัศน์
รวมบทความ และข้อเขียนเผยแพร่ความรู้ และทัศนะทางกฎหมาย
http://easythailaw.com/nitilokatat


บริษัท กฎหมายเพอร์เฟค จำกัด
ให้บริการงานด้านกฎหมายและธุรกิจ รับจดทะเบียนธุรกิจ บริการงานด้านภาษีอากร ใบอนุญาตทำงาน และตรวจสอบบัญชี รับทวงถามหนี้สินว่าความดำเนินคดี สืบทรัพย์ และบังคับคดีทั่วราชอาณาจักร
http://www.koatmythai.com


บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน และกฏหมาย
http://www.ar.co.th


บริษัท เจพีบี บิสซิเนส จำกัด
บริการ และให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจในประเทศไทย รับปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
http://www.geocities.com/jpb_service/


บริษัท เดชา อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิต จำกัด
บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย นักสืบ สืบจับ สืบชู้ สืบหาตัวบุคคล สืบพฤติกรรม และติดตามทวงหนี้
http://www.law.co.th


บริษัท เน็ต อิมเมจ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายโปรแกรม Advanced Lawyer โปรแกรมบริหารงานทนายความ
http://www.netimage.co.th


บริษัท ลีกัลเฮ้าส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทุกประเภทสำหรับประชาชน บริการด้านการจดทะเบียนต่าง ๆ การดำเนินคดี การสืบทรัพย์ ติดตามบุคคล ทรัพย์สิน สิ่งของ และบังคับคดี หรือติดตามหนี้ทุกประเภท ช่วยไกล่เกลี่ยปัญหากับสถาบันการเงินต่าง ๆ
http://www.geocities.com/tmlawyeroffice


บริษัท ลีกัลเฮ้าส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัทให้บริการรับปรึกษากฎหมาย ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
http://www.thai.net/legalhouse


บริษัท วี. เอ็น. การบัยชีและกฏหมาย จำกัด
รับจัดทำบัญชีและยื่นชำระภาษีอากร ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วางระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน วางระบบการคำนวณและวิเคราะห์ต้นทุน ตรวจสอบระบบงานภายในขององค์กร รับจัดทำและวิเคราะห์งบการเงิน ให้คำปรึกษาด้านการเงินและจัดทำรายงานเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
http://vnaccount.com


บริษัท สำนักกฎหมายและการบัญชี กฤษณะ บวรลักษณ์ จำกัด
ประกอบธุรกิจด้านกฎหมาย บัญชี ภาษีอากร และแปลเอกสาร บริการจัดสัมมนาและฝึกอบรม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ลักษณะธุรกิจ บริการของบริษัท
http://www.krisanalaw.com


บริษัท สำนักงานกฎหมาย เดอะไพร์ม จำกัด
ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และปัญหาทางการบริหารงานบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์
http://www.primelawfirm.com


บริษัท สำนักงานกฎหมายทวีธรรม จำกัด
สำนักงานบริการด้านกฏหมาย ให้คำปรึกษาและว่าความอรรถคดี รับบังคับคดี ติดตามหนี้สิน ติดตามเอาทรัพย์คืนตามสัญญาเช่าซื้อ
http://www.taveetham.com


บริษัท เฮอร์เบิร์ธ สมิธ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานกฎหมายและทนายความ เฮอร์เบิร์ธ สมิธ
http://www.herbertsmith.com


บ้านทนายความ 2000
รับปรึกษาคดีทางอีเมล์ ลิงค์กฎหมาย แนะนำกฎหมายที่สำคัญ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาลฟรี ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาฉบับชาวบ้านฟรี ศึกษากฎหมายเชิงเปรียบเทียบได้ที่ฏีกากฎหมาย บ้านทนายความ2000 และอื่นๆ อีกมากมาย
http://www.geocities.com/lawyerfm/index.html


ปมุขกฎหมาย
บริการด้านกฎหมาย ทนายความ ที่ปรึกษาด้านการทำสัญญาและปัญหากฏหมาย และรวมแหล่งข้อมูลความรู้ทางกฎหมายออนไลน์แบบครบวงจร พร้อมตัวอย่างเอกสารทางกฎหมาย
http://www.pamook.com

สงครามสหรัฐ-อิรัก

เกาะติดข่าว
เกาะติดข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ประเด็นร้อนสหรัฐ-อิรัก
http://news.mweb.co.th/follow/


48 ชั่วโมง ชี้ชะตาสงคราม
รายงานข่าวสาร ลำดับเหตุการณ์ สถานการณ์ระหว่าง สหรัฐ - อิรัก หลังจากผู้นำสหรัฐฯ ประกาศยื่นคำขาดให้ซัดดัม ออกจากอิรักภายใน 48 ชั่วโมง
http://news.mweb.co.th/hotnews/hotnews85848.html


ยุทธการถล่มอิรัก
รายงานพิเศษ ข่าวสาร เกี่ยวกับเหตุการณ์ บทวิเคราะห์ ข่าวย้อนหลัง ข่าวสารความเคลื่อนไหว ในการต่อต้านสงครามในอิรัก
http://www.bangkokbiznews.com/2003/special/iraq/


สถานการณ์สงครามอิรัก
รายงานข่าวสาร สถานการณ์เกี่ยวกับสงครามในอิรัก
http://www.mcot.or.th/war/default.php


สงคราม สหรัฐ - อิรัก
รวมรายงานข่าวสาร เหตุการณ์เกี่ยวกับสงครามระหว่างสหรัฐกับอิรัก จากหนังสือพิมพ์ มติชน ข่าวสด และประชาชาติธุรกิจ
http://www.matichon.co.th/Wars/index.php


สงครามปราบอิรัก
รายงานข่าวสาร ลำดับเหตุการณ์ สถานการณ์ กระแสข่าวจากที่ต่าง ๆ วิเคราะห์ข่าว และข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์
http://www.manager.co.th/war/


แบบฟอร์มรายงานตัวของชาวไทยในสหรัฐอเมริกา
กาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวของชาวไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
http://www.thaiembdc.org/forms/tregis.pdf


เกาะติดสงคราม สหรัฐอเมริกา - อิรัก
รายงายข่าวสาร ทันเหตุการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสงครามสหรัฐอเมริกา - อิรัก
http://www.becnews.com/data/war.html


ประหยัดพลังงาน
เสนอวิธีการประหยัดพลังงานน้ำมัน
http://www.becnews.com/data/special.html


เกาะติดสถานการณ์ ต่อต้านผู้ก่อการร้าย
รายงานข่าวสาร เหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสงครามในอิรัก
http://www.nationchannel.com/hot_issue/pag24/index.php3


สถานการณ์สหรัฐ-อิรัก
รายงานข่าว สถานการณ์ รายละเอียด บทวิเคราะห์เกี่ยวกับสงครามสหรัฐ-อิรัก
http://www.kapook.com/news/war/


เจาะแผนอิรักรับสงคราม
ข้อมูล รายงานข่าวเรื่องแผนการรบของอิรัก ข้อมูลสถานที่สำคัญในกรุงแบกแดด พร้อมทั้งตารางเปรียบเทียบอาวุธและกองกำลังทหารของซัดดัม
http://www.komchadluek.com/komchadluek/special/scoop/2003/mar/plan.php


แบบฟอร์มช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
การขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต ในกรณีต้องการให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามความคืบหน้าได้ที่ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0-2575-1047-9
http://www.mfa.go.th/web/548.php


 
   
home | political | about us | contact me | link
Copy Right 2003 By suchest11@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com