ประชาธิปไตยของปวงชน  
 
            เป็นพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยแผนใหม่ที่ก้าวไปตามวิถีวิวัฒน์ของระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแผนใหม่ การเศรษฐกิจ ที่ประกอบการโดย
เอกชนที่ถูกจำกัดการขูดรีดนั้น ไม่มีโอกาสที่จะกอบโกยเอากำไรขั้นสูงสุดหรือแม้กำไรถัวเฉลี่ย
อย่างเช่นที่เขาเคยได้รับในระบบทุนนิยมผูกขาดหรือระบบทุนนิยมเสรีเช่นกาลก่อน ดังนั้นการ
สั่งสมทุนเพื่อขยายกิจการให้กว้างขวางออกไปจึงอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจ
ในรูปแบบต่าง ๆ และเศรษฐกิจที่ดำเนินการโดยรัฐ ซึ่งนับวันมีแต่จะเติบโตยิ่งขึ้น ๆ และนั่นก็
็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของประชาชนและความร่วมมือของประชาชนต่อระบบเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่
            อย่างไรก็ดีการสถาปนาระบบเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ ที่ทุกคนเพื่อแต่ละคน และแต่ละ
คนเพื่อทุก ๆ คนนั้น ไม่อาจจะสถาปนาขึ้นมาได้และดำเนินไปได้เพียงด้วยอำนาจบาทใหญ่ที่
ประชาชนจำต้องยอมจำนน แต่จะต้องด้วยความรู้ความเข้าใจและความศรัทธาของประชาชน
ต่อรูปแบบการผลิตใหม่เป็นหลักสำคัญ
             ดังนั้นรัฐในระบอบประชาธิปไตยแผนใหม่ จึงต้องทุ่มเทไปในการศึกษาของประชาชน
อย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับวัฒนธรรมของประชาชนให้สูงขึ้น ๆ ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
ทรรศนะสังคม จนกระทั่งประชาชนทั้งมวลมีจิตสำนึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อความรับผิดชอบ
ต่อสังคมร่วมกัน และเมื่อถึงระดับนี้เศรษฐกิจที่ประกอบการโดยเอกชนก็จะเหือดแห้งไปเอง และ
รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการเศรษฐกิจที่ดำเนินโดยสหกรณ์หรือเศรษฐกิจที่ดำเนินโดยรัฐ
และรัฐเช่นนี้ก็คือรัฐประชาธิปไตยของปวงชนนั้นเอง
 
  ฺฺBack  
home | political | about us | contact me | link
Copy Right 2003 By suchest11@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com