นักการเมือง  
 
               นักการเมือง คือบุคคลผู้ซึ่งยอมอุทิศชีวิตเพื่อรับใช้ประชาชนและประเทศชาติในด้านกิจกรรม
ทางการเมือง เพื่อยังความยุติธรรมและสันติให้แก่สังคม    และพิทักษ์ผลประโยชน์พร้อมกับยังความสม
บูรณ์พูลสุขให้แก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดอุดมคติว่า "เสียสละผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม"  และ  "เหนือสิ่งอื่นใดคือชาติและเหนือชาติคือมนุษยชาติ " นี่คือความหมายของ
นักการเมืองที่แท้จริง
               กิจกรรมทางการเมืองแตกต่างกับธุรกิจการค้าเพราะท่านผู้ประกอบธุรกิจการค้าย่อมหวังผล
กำไรเป็นเงินเป็นทอง    โดยไม่คำนึงความเดือดร้อนของใครทั้งหมด       ท่านนักการค้ามีอุดมคติว่า
"เหนือสิ่งอื่นใดคือผลประโยชน์ส่วนตัว"   ดังนั้นจึงเป็นการไม่แปลกประหลาดอะไรที่เราได้พบกับการฉก
ฉวยโอกาส กอบโกย ของบรรดาท่านพ่อค้า เพราะนั่นเป็นวิสัยของท่านนักการค้าในระบบทุนนิยม แต่หาก
กิจกรรมทางการเมืองเป็นกิจกรรมที่ต้องการความเสียสละเช่นเดียวกับกิจกรรมทางการแพทย์ (ที่แท้จริง)
ที่ต้องการความเป็นนักบุญ ไม่ใช่เพื่อกอบโกยอย่างธุรกิจหมอความบางสำนักที่ถือทุภาษิตว่า "รีดเหล็ก
เมื่อกำลังร้อน" ดังนั้น ผลตอบแทนที่นักการเมืองจะได้รับ ก็คือความศรัทธาของประชาชนเท่านั้น ซึ่งก็
เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับท่านผู้มีอุดมคติที่ยึดมั่นอยู่กับการรับใช้ประชาชน
               ท่านผู้ใดที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาประกอบกิจกรรมทางการเมือง หรือ
ท่านผู้ใดที่อาสาสมัครเข้ามาประกอบกิจกรรมทางการเมือง แต่ทว่าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของนักการเมือง
คือรับใช้ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหากกลับไปปฏิบัติหน้าที่ของนักการค้าที่เลว คือฉวยโอกาส
กอบโกย โดยเอาตำแหน่งหน้าที่เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ทิ้งอุดมคติของนักการ
เมืองที่ว่า "เสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม"แล้วยึดเอาอุดมคติของนักการค้าที่เลว
ว่า "เหนือสิ่งอื่นใดคือผลประโยชน์ส่วนตัว" ดังนี้ ท่านผู้นั้นก็ควรจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรยศต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ และผู้มีพฤติการณ์เช่นนี้เราเรียกว่า "นักกินเมือง" จึงเป็นบุคคลที่สังคมจะพึงรังเกียจ
               ด้วยประการฉะนี้ ถ้าหากท่านผู้ใดยังไม่กล้าหาญพอที่จะอุทิศชีวิตเพื่อรับใช้ประชาชนและ
ประเทศชาติ โดยยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วไซร้ ก็ไม่ควรที่จะอาสา
เข้าไปประกอบกิจกรรมทางการเมือง       ให้เสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูลของพ่อแม่และลูกหลานในอนาคต
เช่นเดียวกับพวกทุศีลและละเมิดธรรมที่ไม่ควรจะอยู่ในผ้ากาสาวพัตร์ให้เป็นที่เศร้าหมองแก่พระศาสนานั้น
แล
back
 
     
home | political | about us | contact me | link
Copy Right 2003 By suchest11@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com