ประชาธิปไตยแบบกรีก  
 
          คือประชาธิปไตยของคนส่วนน้อย กล่าวคือภายหลังที่ระบบชาติวงศ์แห่งชุมชนบุพกาล
ได้ถึงแก่ความพินาศอย่างสิ้นเชิงแล้ว ระบบรัฐแห่งยุคทาสก็ได้คืบคลานเข้ามาแทนที่   และจน
กระทั่งเจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับ และรัฐที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในยุคนั้นได้แก่นครรัฐเอเธนส์
แห่งกรีกในระยะเวลาที่เอเธนส์ได้บรรลุความเจริญชั้นสูงสุดนั้น    เอเธนส์มีพลเมืองรวมทั้งสิ้น
ผู้ชายผู้หญิงและเด็กซึ่งเป็นอิสระชนประมาณ  ๙๐,๐๐๐ คน    ส่วนพวกทาสทั้งชายและหญิงมี
จำนวนทั้งสิ้นถึง ๓๖๕,๐๐๐ คน และพวกอาศัยพึ่งพิงอันได้แก่พวกที่อพยพเข้ามา และพวกทาส
ที่ได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระมีจำนวน ๔๕,๐๐๐ คน จำนวนทาสอันมหึมาและพวกพึ่งพิงซึ่ง
มีจำนวนรวมกันถึง   ๔๑๐,๐๐๐ คนนี้ หาได้มีสิทธิ์มีเสียงในทางราชการงานเมืองและสังคมแต่
ประการใดไม่ ส่วนในทางเศรษฐกิจนั้น แน่นอน พวกเขาเหล่านั้นหาอำนาจไม่ได้เลย ทั้งนี้เพราะ
พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องมือและปัจจัยการผลิต อำนาจในทางการเมืองการเศรษฐกิจและ
สังคมได้ตกอยู่ในกำมือของพวกอิสระชนส่วนน้อยเท่านั้น และในอิสระชน ๙๐,๐๐๐ คน ก็ยังถูก
แบ่งออกเป็น ๔ ชั้น ทั้งนี้ โดยถือเกณฑ์จำนวนที่ดินที่พลเมืองแต่ละคนได้ครอบครอง นั่นคือถือ
เอาฐานะทางเศรษฐกิจนั้นเองเป็นเครื่องมือกำหนดการแบ่งชั้น และผลได้จากที่ดินของพลเมือง
สามชั้นแรกจะต้องให้ได้ผลตามเกณฑ์อย่างต่ำดังนี้ คือ ที่ดินนของพลเมืองชั้นที่หนึ่งจะต้องได้
ได้ข้าวอย่างต่ำห้าร้อยเมดินอยที่ดินของพลเมืองชั้นที่สองจะต้องได้ข้าวอย่างต่ำสี่ร้อยเมดินอย
ที่ดินของพลเมืองชั้นที่สามจะต้องได้ข้าวอย่างต่ำสามร้อยเมดินอย (Medimnoiคือ เครื่องตวง
ของกรีกจุเนื้อที่ประมาณ ๕๓.๕ ลิตร) ส่วนพลเมืองที่มีที่ดินน้อยกว่ากำหนด หรือไม่มีที่ดินเลย
จัดเป็นชนชั้นที่สี่   (ในกลุ่มอิสระชน) และเฉพาะแต่พลเมืองในสามชั้นแรกเท่านั้น ที่อาจดำรง
ตำแหน่งในรัฐการงานเมืองได้ และตำแหน่งชั้นสูงสุดนั้นจะได้แก่บุคคลที่สังกัดอยู่ในชั้นที่หนึ่ง
เท่านั้น ส่วนชั้นที่สี่คงมีแต่เพียงสิทธิที่จะพูดและออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปดำเนินงานทาง
รัฐสภาเท่านั้น ส่วนสิทธิรับเลือกตั้งหามีไม่ และผู้ที่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภาได้ ก็ได้
แก่บุคคลสามชั้นแรกเท่านั้น เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญไทยฉบับที่อ้างว่าเป็นของประชาชน แต่ไม่
อนุญาตให้ประชาชนที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีลงสมัครผู้แทน ให้มีสิทธิแต่เพียงหย่อนบัตรเลือกตั้ง
เท่านั้น และโดยที่บุคคลทั้งสี่ชั้นดังกล่าวนี้    โดยกฎหมายถือว่าเป็นทหารด้วย ดังนั้น ระบอบ
ระบอบประชาธิปไตยของกรีกจึงได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า "ประชาธิปไตยทหาร"
back
 
     
home | political | about us | contact me | link
Copy Right 2003 By suchest11@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com